Média Stúdiumok

A Média Stúdiumok a Média Intézet közös vizuális alapképzése – az Animáció, Fotográfia, Média design és a Tervezőgrafika szak hallgatói számára – a BA képzés első félévében, heti 4×4 órában

 

A Média Stúdiumok program saját honlapja: http://mediastudiumok.mome.hu/

 

A Média Stúdiumok program célja

az Intézet összes elsőéves hallgatója számára azonos tudásbázis kialakítása, melynek lényege az Intézetre jellemző média-írástudás elsajátíttatása. Ez átfogó vizuális kommunikációs alaptudást jelent, amelynek részét képezik fotográfiai, mozgókép-szerkesztési, tipográfiai és prezentációs alapismeretek.

A program során az egyetemre bekerült hallgatók átfogó képet, egyfajta „tartalomjegyzéket” kapnak a Média Intézetben folyó munkáról. A gyakorlati órák, az egymásra épülő feladatok a közös munkára, a hallgatók együttműködésére alapulnak, közvetlen kapcsolatot teremtve így az intézet négy szakjának hallgatói között, és segítve az integratív gondolkodás elsajátítását. A szemeszter befejeztével komplex szakmai előképzettségre, ismeretekre és készségekre tesznek szert, felkészülve a szakok alapvető elvárásainak teljesítésére, illetve képesek lesznek az együttműködésre, igénylik a közös szakmai munkát, ami lehetővé teszi, hogy a későbbiekben is közös projekteken dolgozzanak, számítva egymás egyre inkább specializálódó szakmai tudására.

A kreatív ipar igényli az interdiszciplinárisan gondolkodó szakembereket, a média- és tartalomfogyasztói preferenciák folyamatos változása pedig megköveteli a jó adaptációs képességet. A feladatok típusainak és a feladatokhoz „rendelt” csapatok összetételének folyamatos változása ennek fejlesztését is segíti.

Az egyetem céljai között szerepel – a piac előbb említett igényeivel összhangban – a csapatmunka szellemiségének erősítése. Ez a féléves képzési forma tényleges gyakorlati tapasztalatokon keresztül segíti felkészülni a hallgatókat, hogy a jövőben médiaprodukciós stábok értékes tagjaivá válhassanak. A csapatmunka gyakorlata során tapasztalatokat szereznek saját kompetenciáik, szakmai erősségeik, gyengeségeik megítélésében, és megtapasztalják azt is, ha a tervezési, alkotási folyamataikban szükségük van külső tudás bevonására. A sokszor különböző kompetenciájú hallgatók megnyílnak az együttműködésre, az egymás közötti kommunikáció sikeresebbé teszi a feladatok megoldást.

A Média Stúdiumok program módszerei

A félév feladatai az általános értelemben vett vizuális kreativitásra, és a tervezői, feladatmegoldó gondolkodásmód elsajátítására fókuszálnak. Ehhez az entertaiment design területén már használatos, kreatív világépítési (world building) technikákra és a kapcsolódó design thinking metódusokra is támaszkodunk.

A tartalomfejlesztési trendeket figyelve megállapítható, hogy a narratívák iránti igény egyre hangsúlyosabb. A féléves program különböző szakspecifikus moduljait egy, a hallgatók által közösen fejlesztett komplex narratíva fűzi össze. Az egyre összetettebbé váló történeteket, és az azok belső logikáját alakító világokat, a résztvevő hallgatói teamek, iteratív módon, egymás teljesítményeire építkezve hozzák létre. Ez a „világépítés” nemcsak összefogja a szemeszter feladatait, hanem a vizuális kommunikáció területein belül az egymásra épülő folyamatok fontosságát hangsúlyozva modelljévé válik a későbbi szakmai építkezésnek is.

A program háromhetes modulokból áll. A modulok tartalmi keretet jelentenek, melyeken belül több különböző, egymással összefüggő és egymásra épülő feladat követi egymást, amelyek folyamatosan hivatkoznak egymásra, és végül komplex narratívává állnak össze.

Ebben az összefüggő hálózatban az oktatás különböző módszartani elemei váltakozva jelennek meg. Az előadótermi, frontális tudásátadást gyakorlati jellegű egyéni és csoportos feladatok egészítik ki.

A Média Stúdiumok program szakmai tartalmai

A narratívát előtérbe helyező, összefüggésekben és folyamatokban való gondolkodáson belül, az alábbi tartalmak, tudásterületek, ismeretek azok, amelyekre kiemelt hangsúlyt fektetünk, és amelyeket így együtt egyfajta média-írástudásként értelmezünk

1. Általános ábrázolási, képalkotási ismeretek

 • manuális, objektív alapú és digitális képalkotás
 • vizuális nyelvi elemek tanulmányozása
 • kompozíciós gyakorlatok
 • redukció, absztrakció
 • jelalkotás, szimbólumalkotás
 • fotográfiai ismeretek
 • világítási alapismeretek

4. Mozgókép-szerkesztés

 • stop-motion technika
 • digitális mozgókép készítés alapjai

5. Hang és kép integráció

 • hangsáv létrehozása analóg és/vagy digitális eszközökkel
 • processzálás, hangszerkesztés, hangkeverés

6. Vizuális dramaturgia

 • narratív kép
 • szekvencia
 • képtörténet
 • plánozás

7. Prezentációs ismeretek

 • tipográfiai alapismeretek
 • képszerkesztés
 • offline prezentáció vizuális/verbális
A Média Stúdiumok program fölépítése

A Média Stúdiumok féléves tantárgy egy egyhetes intenzív programalkotó és négy háromhetes gyakorlati modulból áll.
Az egy-egy modulban megjelenő feladatok, sajátos tartalmi hangsúlyaikon túl, összefüggésükben, egymásra épülésükben a problémamegoldó folyamatokat, a tervezői gondolkodás különböző lehetőségeit modellezik.

Az egész félévet egy nagy játékra, dramaturgiai ívre, egy történetre fűzzük föl.
Ez a tartalom egy fiktív világ kitalálása.

összerázó:
BRIEF ALKOTÁS

A fiktív világok alappillérei a szemeszter legelején, egy nagyon intenzív, egyhetes „összerázó” program során épülnek föl, napi 8 órás együttlétben, irányított közös gondolkodással. A hallgatók ezen az első héten különböző szakmák területéről érkező előadók – filozófus, jövőkutató, történész, dramaturg, forgatókönyvíró és concept artist – előadásaiból is inspirálódhatnak, ismerhetik meg a világépítés különböző személyes módszereit.
Három 20 fős hallgatói csoport több napos irányított beszélgetése, brainstormingja mentén alakul ki a három világ briefje, vázlata, amelyek alapján a félév további heteiben ezeknek a világoknak az „identitását” bemutató vizuális anyagok készülnek.

Az „összerázó” hetének még nem célja, hogy vizuálisan értékelhető tartalom szülessen meg. Valójában egy nagy, féléves „világépítés” játékra hívjuk a hallgatókat, és ez a hét a világok szabályrendszereinek a lefektetése, egyben bevezetés a játékba.
A hangsúly, az ismerkedés és a különböző kooperációs technikák elsajátítása mellett, a félév elméleti megalapozásán és a narratíva elindításán van.
Verbális és vizuális jegyzetek, vázlatok, tervek, mood-boardok jönnek létre, amelyekhez azután a félév minden feladata visszakapcsolódik.

A Média Stúdiumok szakmai tartalma a négy elkülönülő, de egymással összefüggő, egymásra épülő háromhetes modul során bontakozik ki. A modulok minden feladata az első héten elképzelt és kialakított világok vizuális megjelenítését célozza.

1. modul:
JELALKOTÁS

A modul célja az általános ábrázolási, képalkotási ismeretek elsajátítása. Kompozíciós gyakorlatokon keresztül, a redukció, absztrakció módszereivel, manuális, objektív alapú és digitális ábrázolási technikák használatával a jelalkotásra, szimbólumalkotásra fókuszálunk.
A hallgatók négyfős csapatokban dolgozva, az első héten megírt brief tartalmát figyelembe véve, kitalálják a világok szimbólumrendszereit.

Minden csapatnak más a feladata:
a világok eredettörténetéből vagy a transzendenshez való viszonyából alakítanak ki szimbólumokat; megszületnek a nemzeti jelképek, a világ értékeit képviselő, a társadalom hierarchiáját bemutató és kommunikációját segítő jelrendszerek.

2. modul:
MOZGÓKÉP-SZERKESZTÉS, HANG-KÉP INTEGRÁCIÓ

A második modulban a képalkotás módszereit és eszköztárát kibővítjük az idő használatával: a mozgókép-szerkesztés alapjait sajátítják el a hallgatók, a hang és a kép integrációja kerül a középpontba, kiegészítve felvételtechnikai ismeretekkel, a stop-motion technika és a digitális mozgatás alapjaival.
A hallgatók olyan absztrakt rövidfilmeket hoznak létre, amelyekben az előzőekben kialakított jelek válnak főszereplővé. Fölhasználásukkal a világok eredetlegendáját vagy történetét bemutató „absztrakt ismeretterjesztő filmek”, vagy a világ erejét, nagyszerűségét bemutató „absztrakt propagandafilmek” jönnek létre. A képek és a hangok is a közös munka eredményei.

3. modul:
KARAKTERÁBRÁZOLÁS

A három hét programja a karakteralakításról szól: a formából figurát, a figurából szubjektumot hozunk létre. A narratív képre, a szubjektumalkotásra fókuszálunk, érintve a vizuális dramaturgia témakörét is. A világok fontos, archetipikus figurái születnek meg: a társadalmi vagy spirituális vezető, a híres ember, az átlagember vagy a társadalmon kívülálló, kirekesztett figura, akiknek személyiségét, karakterjegyeit, motivációit, vágyait, konfliktusait a világok működése, szabályrendszerei, belső logikái határozzák meg.

4. modul:
FOGALOMÁBRÁZOLÁS

A negyedik modulban az előző modul leghangsúlyosabb karakterjegyeit általános fogalmakként értelmezzük. A „hatalom”, a „bölcsesség”, az „átlagosság” a „híresség”, a „kirekesztettség” fogalmainak vizuális megfogalmazására, megjelenítésére keressük a lehetőségeket. A világok eddig kialakult vizuális jegyeinek figyelembevételével, felhasználásával, szakspecifikus megoldásoknak teret engedve minden hallgató a maga által meghatározott műfajban egyéni preferenciáinak megfelelően tesz kísérletet az adott fogalom értelmezésére.